Jagoran Matafiya

JAGORAN
MATAFIYA:
LADUBBA
TALATIN DA BAKWAI GA MATAFIYA
MUSAMMAN AIKIN HAJJI DA UMARA

Dr. Abdallah Saleh Pakistan